ช่วงเช้า วันที่ 30 กรกฏาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือเรื่องการจัดทำแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – 2565 สำหรับปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นที่ปรึกษาในโครงการศึกษาวิจัยทำ HR Transformation towards Strategic HR Innovation 4.0 ปี 2563-2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ