ช่วงเช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ CG/CSR ผู้บริหารและพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ลงพื้นที่เข้าพบและเยี่ยมชมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ลงนาม MOU จำหน่ายน้ำนมดิบให้กับ อ.ส.ค. และช่วงบ่ายเยี่ยมชมฟาร์มโคนมทดแทนขนาด 200 แม่ และกระบวนการทำอาหาร TMR ของสหกรณ์ฯ โดยมีนายมนัส ใจยายอง ประธานสหกรณ์การเกษตรโคนมไชยปราการ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ CG/CSR ณ สหกรณ์ฯ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่