การคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.

การคัดเลือกพนักงานเพื่อดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค.