ช่วงเช้าวันที่ 17 กันยายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. และคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม พร้อมทั้งได้เรียนเชิญ นายสมพร ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ อ.ส.ค. 2 ท่าน ให้เกียรติร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” ประจำปี 2564 โดยมีการนำเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ทำและผลงานของทุกฝ่าย/สำนัก โดยมีคณะกรรมการและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรับฟังการนำเสนอผลงาน โดยผลการประกวดโครงการฯ มีดังนี้
-รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท และผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที จำนวน 3 หีบ คือ โครงการ วัวแดงปันสุข ฝ่ายตรวจสอบภายใน 80 คะแนน
-รางวัลชมเชย 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท และผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที จำนวน 1หีบ คือ โครงการ บ้านเติมสุข ฝ่ายอำนวยการ 79 คะแนน
-รางวัลชมเชย 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท และผลิตภัณฑ์นม ยู เอช ที จำนวน 1หีบ คือ โครงการ สวนผักรวมใจ ใช้ชีวิตพอเพียง ฝ่ายพัสดุและบริการ 78 คะแนน
ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่านระบบ Application Webex และ VDO Conference กับห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และสำนักงาน อ.ส.ค. ทุกภาค