ช่วงบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมการบริหารวัสดุการผลิต (กระดาษบรรจุนม) โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค