ช่วงเช้าวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบและติดตามการดำเนินงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ โดยมี เจ้าหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ ผ่านระบบ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด