ช่วงเช้าวันที่​ 16 ตุลาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ครั้งที่​ 1/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน EVM ประจำปี 2563 (ต.ค.62 – ก.ย.63) และการรายงานผลค่า EP ประจำปี 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63) พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานสนับสนุนฯ โดยมี ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงานภาคทุกภาค