ช่วงบ่ายวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค.ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐฐาสตร์ (EVM) มาใช้ และการรายงานผลค่า Economic Profit (EP) ไตรมาสที่ 1-2 ประจำปี 2565 (เดือน ต.ค.2564-มี.ค.2565) โดยมี นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับ ห้องประชุม 3 (ชั้น 5) สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค