ช่วงบ่ายวันที่ 23 เมษายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบาย EVM ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณารายงานผลค่า EP สะสม ไตรมาส 1-2 ประจำปี 2563 (ตุลาคม-มีนาคม 2563) และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน EVM ประจำปี 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลางและทุกสำนักงานภาคของ อ.ส.ค. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ