ช่วงบ่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 10/2563 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารอ.ส.ค. และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี