ช่วงเช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. เข้าร่วม โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ