ช่วงเช้าวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ อ.ส.ค. ครั้งที่ 11/2564 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้แทนสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด ผ่าน ระบบVDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก / สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จ.สระบุรี และ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ จ.ประจวบคีรีขันธ์