วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน อ.ส.ค. สู่องค์กรคุณธรรม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมวางแผนและดำเนินงานขับเคลื่อน อ.ส.ค. มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Cisco Webex กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด