วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมวางแผนและดำเนินงานขับเคลื่อน ITA องค์กร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค.มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่าน Video Conference และระบบ Cisco Webex กับห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด