วันที่ 28 มกราคม 2562 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ปี 2562 พร้อมด้วย นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล นายอำเภอมวกเหล็ก พ.ต.อ.เกียรติพงษ์ ทองเพียร ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรมวกเหล็ก คณะกรรมการการดำเนินการจัดงาน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระดังนี้
1.)คำสั่ง อ.ส.ค. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติฯ 2.)สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “เทศกาลโคนมแห่งชาติ” ปี 2562 และทรงเปิดโรงงานนมมวกเหล็ก ระยะที่ 2 3.)คำสั่งจังหวัดสระบุรี มอบหมายหน้าที่รับเสด็จฯ 4.)แผนผังการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติฯ 5.)กำหนดการ/กิจกรรมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติฯ ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี