ช่วงบ่ายวันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานครั้งที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการ อ.ส.ค. และนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference และ Application Webex ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัด