ช่วงเช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาและปรับปรุงการทำงานด้วยกระบวนการวิจัยและเทคโนโลยีดิจิทัล (R2R) ครั้งที่ 1/2564 โดยผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดียุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนัก งาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี