ช่วงบ่ายวันที่​ 24 ธันวาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ครั้งที่​ 3/2564 โดยมี ผู้บริหาร อ.ส.ค. และพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบงบประมาณประจำปี 2565 โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี