ช่วงเช้าวันที่​ 12 ตุลาคม 2563​ นายสุชาติ​ จริยาเลิศศักดิ์​ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ​ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปี ครั้งที่​ 1/2564 ร่วมกับผู้บริหาร อ.ส.ค. เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำงบประมาณประจำปี 2565 โดยประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี