วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นมครั้งที่ 9/2563 เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2563 และเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา ณ.ห้องประชุม3 ชั้น5 สำนักงานอ.ส.ค.กรุงเทพฯ และประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค