ช่วงเช้าวันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวางแผนการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 7/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา  โดยมีผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด