ช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2564 นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 14/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร อ.ส.ค. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายปริญญา เพ็งสมบัติ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ได้มีการมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุให้แก่ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในครั้งนี้ด้วย โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบ VDO Conference และระบบ Application Webex ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี