วันที่ 24 มีนาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 7/2563 พร้อมด้วยอนุกรรมการ, ผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุม เพื่อให้การทำงานไม่หยุดชะงักและสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จึงนำระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระหว่างห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี