ช่วงเช้าวันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน อ.ส.ค. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย (KTAM) และคณะกรรมการกองทุนฯ โดยการประชุมทางไกลผ่านระบบ Teleconference ซึ่งปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดการบริหารราชฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 1) ระหว่างห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพ กับห้องประชุมสำนักงานภาค และที่ตั้งของผู้เข้าร่วมประชุม