ช่วงบ่ายวันที่ 29 เมษายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ของ อ.ส.ค. ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ Successors Development ประจำปี 2564 พร้อมทั้งพิจารณาผลการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564 และทบทวนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระดับมืออาชีพ โดยมี ดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ รองคณบดี ฝ่ายนโยบายและบริหารการเปลี่ยนแปลง คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี