วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KM)​และนวัตกรรม(IM)​ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งเป็นการประชุมทบทวนแผนแม่บทด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – 2565 สำหรับปี 2564 ให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดียุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ณ ห้องประชุม 5411 ชั้น 4 อาคาร 5 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ