ช่วงบ่ายวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ (KW) และนวัตกรรม (IM) ของ อ.ส.ค. ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์ รองคณบดียุทธศาสตร์แบรนด์และธุรกิจสัมพันธ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี