ฉ.2 กค.59 ประชุมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. จัดประชุมคณะทำงานจัดกิจกรรมจักรยานไทย-เดนมาร์ค เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2559 โดยมี            นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในฐานะที่ปรึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน โดยมีผู้แทนชมรมกีฬาจักรยานสระบุรี ผู้แทนชมรมมวกเหล็ก MBC และผู้แทนจากฝ่ายหรือสำนักต่างๆ ของ อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม 2559 โดยแบ่งเส้นทางจักรยานเป็น 2 ระยะทาง คือ 8 กิโลเมตร และ 20 กิโลเมตร