ช่วงบ่าย วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2566-2570 (สำหรับปี 2566) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณา (ร่าง) ความได้เปรียบ-ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์, สมรรถนะหลักขององค์กร, วิสัยทัศน์ , วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์, ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์, Business Model Canvas, ระบบงานโดยรวมของ อ.ส.ค., แผนที่กลยุทธ์ และโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2566 พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายธวัช ฌาณวังศะ ที่ปรึกษาและผู้ประเมินอิสระ เป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนฯ ผ่านระบบ VDO Conference และ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด