ช่วงบ่าย วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ.2566-2570 (สำหรับปี 2566) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาโครงการเชิงยุทธศาสตร์ อ.ส.ค.ประจำปี 2566 และการวิเคราะห์ Scenario Planning และผลสำรวจอัตราการรับรู้การจัดทำแผนวิสาหกิจฯ ของบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค.และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี นายธวัช ฌาณวังศะ ที่ปรึกษาและผู้ประเมินอิสระ เป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนฯ ผ่านระบบ VDO Conference และ Cisco Webex ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี กับห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ และสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค โดยทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด