วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.และนายระพีพงษ์ กลิ่นละออ อนุกรรมการ CG/CSR ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานจัดทำเล่มรายงาน SD Report ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเล่มรายงานอย่างยั่งยืน SD Report ประจำปี 2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำ SD Report โดยมีนายพีระ ไชยรุตม์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ประธานคณะทำงาน พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ