ช่วงบ่ายวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี