ช่วงบ่าย วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการและบ้านพักผู้ปฏิบัติงาน อ.ส.ค. โดยมีนายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานการเคหะแห่งชาติ ให้คำปรึกษาและรายละเอียดโครงการที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการฯ ให้กับคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี