ช่วงบ่าย วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทน​ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.​ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2565) และ จัดทำแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณา ทบทวนวิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (SO) แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) KPI Score card ของกลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี 2565 พร้อมตัวชี้วัดและเป้าหมายโครงการ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) โดยมี นายธวัช​ ฌาณวังศะ ที่ปรึกษาและผู้ประเมินอิสระ​ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา​ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19​ อย่างเคร่งครัด​ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้