ช่วงเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานทบทวนแผนวิสาหกิจ อ.ส.ค. พ.ศ. 2560-2565 (สำหรับปี 2564) ครั้งที่ 4/2563 และประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทบทวนแผนวิสาหกิจฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ ร่วมกับห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้