ช่วงบ่ายของวันที่ 20 พ.ค. 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นปะธานในการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) ร้าน Thai-Denmark Milk Land ครั้งที่ 8/2563 โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง และสำนักงานอ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ