วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านกิจการโคนมฯ ครั้งที่ 3/2563 โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมโดยการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ และห้องประชุมฝ่ายวิจัยและพัฒนาการเลี้ยงโคนม อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี