วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้บริหาร อ.ส.ค. โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธาการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมชลประทาน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งเป็นการนำร่องการประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับหน่วยงานภายนอกเป็นครั้งแรก โดยมีระเบียบวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเสนอเรื่องการสร้างความตระหนักและสร้างความเข้าใจเรื่อง New Normal จากสถานการณ์ COVID-19 ในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับวิกฤตการณ์ใหม่ในอนาคต