ช่วงบ่ายวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 6/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่าน VDO Conference กับสำนักงานภาค เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รวมถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน และสถานการณ์เรื่องภัยแล้งของไทย