เช้าวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี ประธานอนุกรรมการ CG/CSR. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และ ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. พร้อมด้วยอนุกรรมการ, ผู้บริหาร อ.ส.ค. ,คณะทำงาน และพนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 สำนักงานภาคเข้าร่วมประชุม ผ่านช่องทาง Vdo conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพ