ช่วงเช้าวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 รองศาสตราจารย์ปัทมาวดี โพชนุกูล ประธานอนุกรรมการ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ผู้บริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่านระบบ VDO Conference กับ ห้องประชุม 1 สำนักงาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี