ช่วงเช้า วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 9/2563 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ประชุมสัญจร โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน กับห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ผ่าน VDO Conference กับสำนักงานภาค และช่วงบ่ายคณะอนุกรรมการ CG/CSR ได้ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานด้าน CG/CSR โดยมีนายเสริมศักดิ์ มุ่งดี หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน พร้อมผู้บริหารและพนักงาน อ.ส.ค.เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน อ.เมือง จ.เชียงใหม่