ช่วงบ่าย วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้ยริหาร และพนักงาน อ.ส.ค. ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 4/2563 โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม ผ่าน Video Conference โดยระบบ Cisco Web EX Meetings ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ ผู้อำนวยการด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย กรมชลประทาน และผู้แทนจากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล และนำเสนอแผนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับปี 2564 ของ อ.ส.ค ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ