ช่วงบ่ายวันที่ 14 ตุลาคม 2563 นายสุรพงษ์ เจียสกุล ประธานคณะอนุกรรมการด้านการบริหารทุนมนุษย์ ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตามผลการปฎิบัติงานด้านการบริหารทุนมนุษย์ประจำปี 2560 – 2565 และได้มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการด้านทุนมนุษย์ ประจำปี 2564 โดยมี นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมคณะอนุกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ