วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ดร.อาทิตย์ เพ็ชรรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงาน อ.ส.ค. ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยผ่านระบบ VDO Conference ทุกสำนักงานภาค ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ