ช่วงบ่ายวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิทวัส ชัยปาณี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ครั้งที่ 5/2564 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานที่มอบหมายครั้งที่ผ่านมา โดยมีนายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 สำนัก งาน อ.ส.ค.มวกเหล็ก จ.สระบุรี และห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ทุกภาค