วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.มานพ กาญจนบุรางกูร ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ตามตัวชี้วัดผู้อำนวยการ ประจำปี 2565 (รอบ 4 เดือน)​ โดยมี นายเทอดไชย ระลึกมูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการอ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด