วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำคู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนเบิกจ่าย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมชี้แจงคู่มือฯ เพื่อให้ความรู้และรับฟังปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ ด้านตรวจจ่าย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย/สำนักงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ กับ ห้องประชุม 1 อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี และสำนักงานภาคทุกภาค