วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานประชุมด้านการวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้สำหรับนมไทย-เดนมาร์ค เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะ ร่วมกับบริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (SCG Packaging)และบริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (Fest) โดยประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ