ช่วงเช้า วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นางสาวอรนุช จิราวัฒนานุรักษ์ รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เป็นประธานกรรมการ ในการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา และออกแบบสำนักงาน อ.ส.ค.ส่วนกลาง และ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง จาก บริษัท เอ-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ